Kategorie sklepu


Artykuły

Wybierz dział

Dane kontaktowe
F.H.U. EKOPARTNER
tel. kom.: 505-156-563
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

  • Doradztwo w ochronie środowiska

Urządzenia awaryjne - ratunek dla oczu

Liczba i różnorodność miejsc, w których stosuje się substancje żrące, wymusza obecność odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego i chroniącego zdrowie pracowników. W artykule opisane zostały wymogi dotyczące montażu, stosowania, a także systematycznej kontroli tego sprzętu, bo nie wystarczy jedynie go posiadać. Pierwsze elementy sprzętu zabezpieczającego w postaci myjek do oczu o stałym strumieniu wody pojawiły się już na początku XX w. Przez lata urządzenia te ulegały modyfikacjom technologicznym, a w pracach tych brali udział specjaliści technolodzy i lekarze.

OBOWIĄZEK PRAWNY

Zgodnie z § 103 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 z późn. zm.) istnieje obowiązek posiadania natrysku ratunkowego wszędzie tam, gdzie znajduje się substancja żrąca. Nie ma znaczenia ilość stosowanej substancji żrącej oraz rodzaj wykonywanych przez pracownika czynności. Z kolei w § 103 ust. 1 wskazano obowiązek zainstalowania natrysków ratunkowych (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielnych natrysków (prysznice) do przemywania oczu. Obowiązek posiadania natrysku awaryjnego wszędzie tam, gdzie znajduje się substancja żrąca wynika także z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa z 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków (Dz.U. nr 21, poz. 73). Zgodnie z § 13 w obiektach lub w pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować wodne natryski ratunkowe oraz zapewnić środki do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi. Kolejnym argumentem przemawiającym za stosowaniem natrysków awaryjnych przy każdej pracy z substancją żrącą jest to, że w każdej sytuacji, kiedy pracownicy wchodzą w kontakt z substancjami żrącymi, istnieje prawdopodobieństwo wypadku. Ponieważ możliwym następstwem wypadku jest np. skażenie ciała i/lub oczu substancjami szkodliwymi dla zdrowia, dlatego bardzo ważne jest udzielenie szybkiej pierwszej pomocy, którą umożliwiają prysznice do ciała i oczu. Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku, to natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu powinny być zainstalowane nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te czynności. Natryski powinny być tak skonstruowane, aby w razie potrzeby umożliwiać ich natychmiastowe uruchomienie samoczynne lub w inny sposób – z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Natryski i urządzenia powinny być zasilane wodą nieogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki atmosferyczne.

MYJKI DO OCZU

Norma EN 15154: Natryski awaryjne definiuje awaryjną myjkę do oczu jako urządzenie specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do dostarczania płynu spłukującego, w celu przepłukania, przemycia oczu oraz dostatecznego spłukania substancji szkodliwych lub ich rozcieńczenia. Medycyna wskazuje, że właściwą metodą płukania oczu jest kierowanie strumienia od wewnętrznego kąta oka – przylegającego do nosa – poprzez jego powierzchnię w kierunku kąta zewnętrznego. Dzięki temu płyn opłukujący oczy kierowany jest z dala od punktów łzowych. Najlepszą metodą opłukiwania oczu w urządzeniach przemysłowych i komercyjnych jest stosowanie się do potwierdzonych badaniami zaleceń medycznych. Strumienie myjki do oczu, które są odwrócone względem tradycyjnego układu stosowanego w myjkach, stykają się z powierzchnią oka przy jego wewnętrznych kącikach, w pobliżu nasady nosa. Dzięki temu zanieczyszczenia są spłukiwane w kierunku zewnętrznego kącika oka, gdzie woda grawitacyjnie opada do misy. Inną innowacją jest zastosowanie laminarnego (jest to strumień pozbawiony turbulencji, ponieważ płynąca woda posiada strukturę warstwową) strumienia wody. Wszelkie nierówności w strumieniu wody, wynikające ze zmian ciśnienia, mogą stanowić dyskomfort dla użytkowników. Dlatego najnowsze urządzenia zapewniają równomierny oraz regulowany strumień wody o stałej wysokości i obwodzie, uzyskany dzięki zastosowaniu systemu laminarnego. Myjki do oczu charakteryzują następujące parametry użytkowe: – myjka do oczu powinna być zdolna do dostarczania wody w ilości 6 l/min; – strumień wodny podawany przez wylewki powinien sięgać minimum do wysokości 100 mm i może sięgać maksimum do wysokości 300 mm; – woda powinna mieć jakość wody pitnej lub wody o podobnej jakości, a jej temperatura powinna się znajdować się w przedziale między 15ş a 37° Celsjusza (udowodniono, że woda o temperaturze przekraczającej 37şC jest szkodliwa dla oczu i może przyspieszyć oddziaływanie substancji chemicznej na oczy i skórę, natomiast temperatura 15şC jest najniższą dopuszczalną temperaturą letniej wody – EN 15154-2:2006 – A1); – wylewki stacjonarnej awaryjnej myjki do oczu mocowane w stałym położeniu należy zaprojektować w taki sposób, aby znajdowały się na wysokości 1000 ± 200 mm ponad poziomem podłoża, na którym stoi użytkownik, i w odległości co najmniej 150 mm od najbliższej przeszkody; – zawory myjek sterownych ręcznie powinny być otwierane jednym ruchem obrotowym lub przesuwnym, przemieszczającym element sterujący zaworem o kąt 90° lub skok 200 mm; – maksymalna siła wymagana do otwarcia zaworu powinna wynosić 100 N, a maksymalny moment obrotowy – 7 Nm. Przy zastosowaniu tej siły/momentu obrotowego zawór musi dać się otworzyć w ciągu 1 sekundy. W przypadku uruchamiania automatycznego zawór powinien otwierać się całkowicie w czasie 1 sekundy i w przypadku urządzeń sterowanych elektrycznie powinien w razie awarii pozostawać w położeniu otwartym. Zawór nie może zamykać się automatycznie po otwarciu. Kierunek działania elementu uruchamiającego zawór ma być wyraźnie widoczny i jednoznaczny.

PRYSZNICE BEZPIECZEŃSTWA

Norma EN 15154: Stacjonarne natryski awaryjne dla laboratoriów określa stacjonarny natrysk awaryjny jako natrysk na stałe zamontowany i podłączony do stałego źródła zasilania w wodę, przeznaczony do dostarczania wody w ilości wystarczającej do opłukania całego ciała. Z kolei natrysk awaryjny opisany jest jako urządzenie specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do dostarczania płynu spłukującego, w celu zgaszenia ognia oraz dostatecznego spłukania substancji szkodliwych lub ich rozcieńczenia, co sprawia, że stają się nieszkodliwe dla zdrowia pracownika. Wytyczne obowiązujące dla Europy w zakresie natrysków awaryjnych zostały ustalone w normie EN 15154. Ta norma rozdziela informacje dotyczące prysznicy do ciała z przyłączem wody (PN-EN 15154-1:2006) oraz prysznicy do oczu z przyłączem wody (PN-EN 15154-2:2006). Norma EN 15154 składa się z następujących części, objętych ogólnym tytułem „Natryski awaryjne”: – Część 1: Stacjonarne natryski awaryjne dla laboratoriów, – Część 2: Stacjonarne myjki do oczu, – Część 3: Przenośne natryski awaryjne, – Część 4: Przenośne myjki do oczu. Stacjonarny natrysk awaryjny jest na stałe zamontowany i podłączony do stałego źródła zasilania w wodę, przeznaczony do dostarczania wody w ilości wystarczającej do opłukania całego ciała. Natrysk awaryjny to urządzenie specjalnie zaprojektowane i przeznaczone do dostarczania płynu spłukującego, w celu zgaszenia ognia oraz dostatecznego spłukania substancji szkodliwych lub ich rozcieńczenia, dzięki czemu stają się nieszkodliwe.

PARAMETRY UŻYTKOWE DLA NATRYSKU AWARYJNEGO UŻYTKOWANEGO W LABORATORIACH:

– natrysk awaryjny powinien być zdolny do dostarczania wody w określonej ilości przez minimum 15 minut;

– właściwa prędkość wypływu wody wynosi 60 l/min;

– prędkość strumienia wodnego powinna być na tyle niska, aby nie powodować obrażeń u użytkownika;

– do zasilania natrysku awaryjnego wymagana jest woda pitna lub woda o podobnej jakości;

– materiały stosowane do budowy natrysku nie powinny pogarszać jakości wody ani jej zanieczyszczać;

– z każdym natryskiem należy dostarczyć znak bezpieczeństwa zgodny z normą ISO 3864-1, umieszczany w pobliżu natrysku.

Niektóre urządzenia oferują możliwość uruchamiania ręcznego (dźwignia lub cięgło) oraz nożnego (dodatkowy pedał). Cecha ta może w pewnych sytuacjach mieć kluczowe znaczenie, np. w przypadku obrażeń uniemożliwiających skorzystanie z jednego z elementów uruchamiających.

DWA W JEDNYM

Obecnie coraz częściej spotyka się połączenie tych dwóch urządzeń. Umożliwia to oszczędność zarówno pieniędzy, jak i miejsca. Są one dodatkowo wyposażone w wewnętrzny regulator przepływu. Element ten ma za zadanie utrzymywanie stałego poziomu wypływu wody z wylewek natrysku i myjki do oczu w przypadku jednoczesnego korzystania z obydwu urządzeń. W przypadku braku tego typu regulatorów strumień wody wypływający z natrysku lub myjki do oczu (albo obydwu urządzeń) może przy jednoczesnym ich użyciu ulec zmniejszeniu. Obniżona wydajność może spowodować niższą skuteczność urządzeń awaryjnych oraz niezgodność z wymogami przepisów i norm. Regulatory przepływu oferowane jako standardowe wyposażenie mogą nieco zwiększyć koszt urządzeń, ale korzyści z ich stosowania są niewątpliwe.

JAK I GDZIE?

Z punktu widzenia pracownika dobrze jest rozdzielić przewody zasilające od odpływowych. Pracownicy oraz inne osoby będą czuły się bardziej komfortowo, wiedząc, że woda służąca do opłukiwania ciała nie miesza się z wodą odpływową. W niektórych urządzeniach cecha ta została wprowadzona jako standard. Kolejnym ważnym punktem jest lokalizacja i liczba montowanych urządzeń. Amerykański standard Z358.1 określa, że sprzęt ratunkowy do mycia oczu i prysznice powinny być dostępne natychmiast, dotarcie do najbliższego obiektu nie powinno poszkodowanemu zająć więcej niż 10 sekund. Standard ustala też, że przeciętna osoba może przebyć w 10 sekund około 17 m, przy czym nie bez znaczenia jest stan fizyczny i emocjonalny ofiary, gdyż, np. pogorszenie wzroku, ból i panika mogą mieć wpływ na sprawność ruchową. Należy również uwzględnić prawdopodobieństwo uzyskania pomocy ze strony innych osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu, jak również występowania innych zagrożeń na trasie do sprzętu ratunkowego, co może spowodować następne obrażenia. Inną sprawą jest możliwość istnienia wielu osób poszkodowanych w wyniku pojedynczego incydentu. Każda osoba poszkodowana musi mieć gotowy dostęp do sprzętu ratunkowego, co może powodować potrzebę wielu jednostek sprzętu w danym miejscu.

BEZPIECZEŃSTWO - RATOWNICTWO I OCHRONA ZDROWIA

Tak więc, pierwszą sprawą jest zidentyfikowanie miejsc, gdzie może dojść do wypadku, określenieprawdopodobnej liczby ofiar w danym miejscu, a następnie ustalenie całkowitej liczby obszarów, które muszą zostać wyposażone w dostęp do tego typu urządzeń ratowniczych, jak również całkowitej liczby jednostek potrzebnego sprzętu. Następnie należy ustalić ścieżkę dostępu, np. wyeliminować schody i inne przeszkody (np. drzwi, choć nie są zabronione, muszą być otwierane w kierunku sprzętu, pomagając ofiarom w swobodnym dostaniu się bez wyraźnego zwalniania ich szybkości) na drodze do sprzętu ratowniczego. Na drodze do sprzętu nie mogą znajdować się żadne przedmioty utrudniające dojście do urządzeń ratowniczych, a sam sprzęt musi być wyraźnie oznakowany. Co tydzień należy przeprowadzać kontrolę i konserwację, tak by liczba dostępnych, zdatnych do użytku pryszniców i punktów mycia oczu nigdy nie spadła poniżej prawidłowej ustalonej dla danego obiektu. Posiadanie odpowiedniej liczby pryszniców oraz punktów mycia oczu ma niewielkie znaczenie, jeżeli ten, który jest właśnie potrzebny, nie działa lub nie został poddany odpowiedniej konserwacji.

KOMFORT NIE NAJWAŻNIEJSZY?

Oprócz zagadnień związanych z funkcjonalnością, bardzo istotnym elementem jest komfort użytkowania. Jeśli urządzenia ratownicze nie zostaną zaprojektowane z myślą o komforcie osoby poszkodowanej korzystającej z nich, to ryzyko, iż osoba ta nie będzie ich użytkowała przez pełny zalecany czas bądź zastosuje inne, mniej optymalne rozwiązanie, rośnie. Przy wyborze właściwego urządzenia awaryjnego należy także uwzględnić jego trwałość i oczekiwany okres eksploatacji. Podobnie jak w przypadku innych wyrobów, konstrukcja, dobór materiałów oraz metody ich obróbki są obliczone na uzyskanie wysokiej trwałości produktu finalnego, tym samym pociągając za sobą wyższy koszt produktu. Jeszcze raz warto podkreślić zasadę: klient otrzymuje towar warty tyle, ile kosztował. Chociaż nie istnieją żadne normy przemysłowe wyznaczające trwałość urządzeń awaryjnych, pewne cechy produktów mają istotny wpływ na czas ich eksploatacji. Należy zwracać uwagę zwłaszcza na zastosowane materiały, grubości poszczególnych elementów, jak np. mis, dźwigni czy też pedałów.

Mariusz Buczek

Starszy specjalista ds. BHP, inspektor ochrony ppoż., specjalista ds. ochrony środowiska


Czytaj również:

powrót »